InnoStaVa – innovatiivisuutta tukevat ympäristöt startup-yrityksissä

Millainen työympäristö tukee innovointia?

Työnteon tavat muuttuvat, ja työskentely tapahtuu yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumatta. Keskeisessä roolissa ovat liikkuvuus, joustavuus ja verkostot, mikä vaikuttaa myös työympäristöihin ja työtilojen suunnitteluun.

InnoStaVa-tutkimusprojektissa (2016–2018) selvitettiin ja analysoitiin, kuinka arkkitehtoniset, tilanmuodostukselliset ja teknologiset tekijät, kuten valaistus, tilan akustointi ja sisäympäristö kokonaisuutena tukevat innovointia ja yhteisöllistä tiedon tuottamista.

Lähestyimme näitä kysymyksiä suunnittelemalla ja tutkimalla työtiloja ja niiden käyttäjiä. Tiloissa työskentelevät henkilöt osallistuivat aktiivisesti tutkimusprosessiin.

Missä innovaatiot syntyvät?

Työtilojen suunnittelu on murroksessa. Yhteisöllisellä tiedonjakamisella ja uuden tiedon tuottamisella on nykyorganisaatioissa ja yrityksissä suuri painoarvo, ja se on ohjannut tilojen suunnittelua avonaisempaan suuntaan. Erillisten työhuoneiden tilalle ovat tulleet avotoimistot ja monitilaympäristöt. Toisaalta digitaalinen kehitys muuttaa työnteon tapoja, mahdollistaa esimerkiksi liikkuvan työnteon ja etätyön. 

InnoStaVa-hankkeessa tutkitaan tietotyön fyysisiä, arkkitehtonisia puitteita ja pyritään muun muassa selvittämään, miten sekä keskittyminen että kommunikaatio onnistuvat samoissa tiloissa. Hankkeessa ollaan kiinnostuneita erityisesti innovaatioiden synnystä ja innovatiivisuutta tukevista ja luovuutta edistävistä työympäristöistä. Hanke tarjoaa uutta tietoa työtilojen suunnitteluun. Erityishuomion kohteina ovat muun muassa mukautuva valaistus, kalustus, akustiikka, materiaalit ja värit.

Startup-yritykset tutkimuskohteena

Hankkeen tutkimuskohteena ovat erityisesti startup-yritysten työympäristöt. Kasvavilta yrityksiltä vaaditaan luovuutta ja joustavuutta paitsi itse työnteossa, myös arjen puitteilta. Aloittelevilla yrityksillä työympäristön toimivuuteen ja viihtyisyyteen käytettävissä olevat resurssit ovat usein melko niukat, mutta toisaalta yritysten työntekijöiden määrä saattaa muuttua välillä nopeastikin, minkä vuoksi tilojen joustavuus ja muuntuvuus on erityisen tärkeää.

Tutkimusta todellisessa ympäristössä

InnoStaVa-hankkeessa selvitetään, kuinka arkkitehtoniset, tilanmuodostukselliset tekijät, kalustus, materiaalit ja värit ja teknologiset tekijät, kuten valaistus ja tilan akustointi tukevat innovointia ja yhteisöllistä tiedon tuottamista. Erityistä on, että hankkeessa tutkitaan tilojen arkkitehtuuria ja toimintaa kokonaisuutena. Perinteisesti työtilatutkimuksessa on usein keskitytty valittuun, yhteen osatekijään, jolloin työnteon todelliset tilanteet jäävät havainnoimatta.

Hanke hyödyntää research by design -tutkimusmenetelmää. Hankkeen puitteissa toteutetaan tutkijoiden suunnittelemia työympäristöjä oikeiden, toimivien yritysten työtiloihin. Aluksi kartoitetaan lähtötilanne ja tutkittavien yritysten työtavat, jonka pohjalta työtilat muokataan uudelleen eri tavoin kalustamalla ja valaisemalla. Näissä pilottiympäristössä työskentelyä tutkitaan erilaisin seurantamenetelmin sekä laadullisesti että määrällisesti.

InnoStaVa ja muut hankkeet

InnoStaVa-hanketta vetää Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö. Hanke tekee yhteistyötä useiden työtilasuunnittelun parissa toimivien ja työtiloihin kalusteita ja muita elementtejä toimittavien yritysten kanssa.

Hankkeen on rahoittanut Euroopan aluekehitysrahasto.

InnoStaVa-hankkeen tutkimus limittyy ja jatkuu Suomen Akatemian rahoittamassa ActiveWorkSpace-hankkeessa (2018–2022), jossa tutkitaan monitilatoimistojen työntekijöiden ympäristötyytyväisyyttä, työhyvinvointia ja työn imua tukevia keskeisiä tilallisia ratkaisuja. ActiveWorkSpace-hankkeen toteuttavat yhteistyössä Työterveyslaitos, Turun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö.